نام مجموعهایستگاه امام رضا ع
مسئول ایستگاه
ناممحمد
نام خانوادگیمراد پور کیزوری
کد ملی۰۷۹۲۵۵۳۹۹۳
آدرسبهاران غربی ۲۹
تلفن ثابت۰۵۱۴۴۴۵۰۳۰۸
شماره ایتا۰۹۳۷۹۳۳۵۶۱۷
شماره همراه۰۹۳۷۹۳۳۵۶۱۷
بارگزاری تصویر کارت ملی مسئولبارگزاری تصویر کارت ملی مسئول
بارگزاری تصویر پشت کارت ملیبارگزاری تصویر پشت کارت ملی
تصویر صفحه اول شناسنامهتصویر صفحه اول شناسنامه
مسئول جایگزین:
ناممحسن
نام خانوادگیجامعی
کد ملی۰۷۹۵۰۳۱۹۵۵
تلفن ثابت۰۵۱۳۴۴۵۰۳۰۸
شماره همراه۰۹۳۵۳۷۶۱۵۹۳
شماره ایتا۰۹۳۵۳۷۶۱۵۹۳
لیست برنامه ها و فعالیتهای مورد نظر:
برنامه های پذیرایی:
  • نوشیدنی گرم
متراژ مورد نیاز:3*6
مشخصات خادمین
مشخصات
نام و نام خانوادگینام پدرکد ملی
محمد مرادپوراسماعیل۰۷۹۲۵۵۳۹۹۳
Date Created16 اسفند 1401
Approval StatusUnapproved
You are not allowed to view this content.