نام مجموعههیت سید الشهدا
مسئول ایستگاه
ناممجتبی
نام خانوادگیجعفری
کد ملی۱۳۱۰۹۷۱۳۶۰۸۲
آدرسقم خیابان نیروگاه توحید ۳۷ پلاک ۱
تلفن ثابت۰۹۱۹۴۵۱۵۸۹۶
شماره ایتا۰۹۱۹۴۵۱۵۸۹۶
شماره همراه۰۹۳۸۶۵۹۹۳۷۱
بارگزاری تصویر کارت ملی مسئولبارگزاری تصویر کارت ملی مسئول
بارگزاری تصویر پشت کارت ملیبارگزاری تصویر پشت کارت ملی
تصویر صفحه اول شناسنامهتصویر صفحه اول شناسنامه
مسئول جایگزین:
نامسید اسلم
نام خانوادگیعالمی
کد ملیP02409944
تلفن ثابت09124526124
شماره همراه09124526124
شماره ایتا09194515896
لیست برنامه ها و فعالیتهای مورد نظر:
برنامه های خدماتی:
  • سایر
برنامه های پذیرایی:
  • نوشیدنی گرم
متراژ مورد نیاز:3*6
مشخصات خادمین
مشخصات
نام و نام خانوادگینام پدرکد ملی
مجبتی جعفریمجید۱۳۱۰۹۷۱۳۶۰۸۲
Date Created16 اسفند 1401
Approval StatusUnapproved
You are not allowed to view this content.