نام مجموعهشہید عارف الحسینی
مسئول ایستگاه
نامدوست علی
نام خانوادگیخاصخیلی
کد ملیQt1829181
آدرسبلوار نواب صفوی کوچہ 21پلاک 16
تلفن ثابتنداریم
شماره ایتا09306141889
شماره همراه09306141889
بارگزاری تصویر کارت ملی مسئولبارگزاری تصویر کارت ملی مسئول
بارگزاری تصویر پشت کارت ملیبارگزاری تصویر پشت کارت ملی
تصویر صفحه اول شناسنامهتصویر صفحه اول شناسنامه
مسئول جایگزین:
نامسخاوت علی
نام خانوادگیلنجواٹی
کد ملیTv1816382
تلفن ثابتندارئم
شماره همراه09368856410
شماره ایتا09368856410
لیست برنامه ها و فعالیتهای مورد نظر:
برنامه های خدماتی:
  • سایر
برنامه های پذیرایی:
  • نوشیدنی گرم
متراژ مورد نیاز:3*12
مشخصات خادمین
مشخصات
نام و نام خانوادگینام پدرکد ملی
دوست علیمحمد صالح
Date Created15 اسفند 1401
Approval StatusUnapproved
You are not allowed to view this content.