نام مجموعهیاوران مهدی
مسئول ایستگاه
ناممصطفی
نام خانوادگیحسینی منش
کد ملی۱۹۳۰۸۵۳۱۵۷
آدرسقم هفت تیر
تلفن ثابت۳۷۵۰۰۸۶۱
شماره ایتا۰۹۱۶۸۱۸۳۷۷۶
شماره همراه۰۹۱۶۸۱۸۳۷۷۶
بارگزاری تصویر کارت ملی مسئولبارگزاری تصویر کارت ملی مسئول
بارگزاری تصویر پشت کارت ملیبارگزاری تصویر پشت کارت ملی
تصویر صفحه اول شناسنامهتصویر صفحه اول شناسنامه
مسئول جایگزین:
ناماحسان
نام خانوادگیحسینی منش
کد ملی۱۹۲۰۰۵۰۵۶۶
تلفن ثابت۳۷۵۰۰۸۶۱
شماره همراه۰۹۳۵۱۹۸۰۰۷۲
شماره ایتا۰۹۳۵۱۹۸۰۰۷۲
لیست برنامه ها و فعالیتهای مورد نظر:
برنامه های خدماتی:
  • سایر
برنامه های پذیرایی:
  • نوشیدنی سرد
  • نوشیدنی گرم
  • اطعام
  • سایر
سایر برنامه های مورد نظر

سبک زندگی اسلامی

فعالیت مورد نظر

مشاوره
ماساژ
بادکش

متراژ مورد نیاز:3*12
مشخصات خادمین
مشخصات
نام و نام خانوادگینام پدرکد ملی
علی یوسفیمحرم۰۰۵۶۶۳۴۵۶۵
Date Created13 اسفند 1401
Approval StatusUnapproved
You are not allowed to view this content.