نام مجموعهموکب میعاد
مسئول ایستگاه
ناممحمد حسن
نام خانوادگیباوی
کد ملی0372177621
آدرسقم، قم، خیابان جمهوری، کوچه 6، پلاک 5
تلفن ثابت02532917286
شماره ایتا09198679937
شماره همراه09198679937
بارگزاری تصویر کارت ملی مسئولبارگزاری تصویر کارت ملی مسئول
بارگزاری تصویر پشت کارت ملیبارگزاری تصویر پشت کارت ملی
تصویر صفحه اول شناسنامهتصویر صفحه اول شناسنامه
مسئول جایگزین:
ناممحمد حسین
نام خانوادگیباوی
کد ملی0372177638
تلفن ثابت02532917286
شماره همراه09152052937
شماره ایتا09152052937
لیست برنامه ها و فعالیتهای مورد نظر:
برنامه های پذیرایی:
  • نوشیدنی سرد
متراژ مورد نیاز:3*12
مشخصات خادمین
مشخصات
نام و نام خانوادگینام پدرکد ملی
محمد امین محمد رضاییحسین0372171893
Date Created12 اسفند 1401
Approval StatusUnapproved
You are not allowed to view this content.