نام مجموعههیئت امام حسن مجتبی ع
مسئول ایستگاه
ناموحید
نام خانوادگیعلوی
کد ملی۴۲۸۵۶۵۰۳۱۲
آدرسزنجان اسلام آبادخیابان اشرفی اصفهانی کوچه اول پلاک ۹۲
تلفن ثابت۰۹۰۳۹۸۳۴۵۲۵
شماره ایتا۰۹۰۳۹۸۳۴۵۲۵
شماره همراه۰۹۰۳۹۸۳۴۵۲۵
بارگزاری تصویر کارت ملی مسئولبارگزاری تصویر کارت ملی مسئول
بارگزاری تصویر پشت کارت ملیبارگزاری تصویر پشت کارت ملی
تصویر صفحه اول شناسنامهتصویر صفحه اول شناسنامه
مسئول جایگزین:
نامسیداباسلط
نام خانوادگیموسوی امین
کد ملی۴۲۸۳۹۶۹۳۶۲
تلفن ثابت۰۹۱۲۷۴۲۷۴۸۷
شماره همراه۰۹۱۲۷۴۲۷۴۸۷
شماره ایتا۰۹۱۲۷۴۲۷۴۸۷
لیست برنامه ها و فعالیتهای مورد نظر:
برنامه های خدماتی:
  • سایر
برنامه های پذیرایی:
  • نوشیدنی گرم
  • اطعام
سایر برنامه های مورد نظر

ایستگاه چای وآش صلواتی

متراژ مورد نیاز:3*6
مشخصات خادمین
مشخصات
نام و نام خانوادگینام پدرکد ملی
سیداباسلط موسوی امینسیدابراهیم۴۲۸۳۹۶۹۳۶۲
Date Created12 اسفند 1401
Approval StatusUnapproved
You are not allowed to view this content.