نام مجموعهشهدای شهرستان رامشیر
مسئول ایستگاه
نامجابر
نام خانوادگیمقدم نژاد
کد ملی6629621034
آدرسقم بلوارامین
تلفن ثابت333333333
شماره ایتا09121511447
شماره همراه09121511447
بارگزاری تصویر کارت ملی مسئولبارگزاری تصویر کارت ملی مسئول
بارگزاری تصویر پشت کارت ملیبارگزاری تصویر پشت کارت ملی
تصویر صفحه اول شناسنامهتصویر صفحه اول شناسنامه
مسئول جایگزین:
نامجابر
نام خانوادگیمقدم نژاد
کد ملی6629621034
تلفن ثابت33333333
شماره همراه09121511447
شماره ایتا09191511447
لیست برنامه ها و فعالیتهای مورد نظر:
برنامه های پذیرایی:
  • نوشیدنی سرد
  • نوشیدنی گرم
  • اطعام
متراژ مورد نیاز:3*12
مشخصات خادمین
مشخصات
نام و نام خانوادگینام پدرکد ملی
جابرمقدم نژاد
Date Created11 اسفند 1401
Approval StatusUnapproved
You are not allowed to view this content.