نام مجموعهموکب انوار الاربعین
مسئول ایستگاه
نامسید حسن
نام خانوادگیحسینی
کد ملی0383889847
آدرسخیابان سمیه، خیابان شهیدین، کوچه شماره 6، بن بست دوم، پلاک 94
تلفن ثابت02537830101
شماره ایتا09120510080
شماره همراه09120510080
بارگزاری تصویر کارت ملی مسئولبارگزاری تصویر کارت ملی مسئول
بارگزاری تصویر پشت کارت ملیبارگزاری تصویر پشت کارت ملی
تصویر صفحه اول شناسنامهتصویر صفحه اول شناسنامه
مسئول جایگزین:
ناممحسن
نام خانوادگیرحمتی
کد ملی0370086661
تلفن ثابت02533364713
شماره همراه09107496625
شماره ایتا09107496625
لیست برنامه ها و فعالیتهای مورد نظر:
برنامه های پذیرایی:
  • نوشیدنی سرد
  • نوشیدنی گرم
متراژ مورد نیاز:3*8
مشخصات خادمین
مشخصات
نام و نام خانوادگینام پدرکد ملی
هادی ادبی مطلقغلامرضا0386516741
مرتضی حق پرستعلی3310015963
محمد مهدی قائنی نجفیعلی0385153929
مهدی عربیعباس0370824067
Date Created11 اسفند 1401
Approval StatusUnapproved
You are not allowed to view this content.