عیار سرخ

فلسفه عزاداری با حضور دهنوی(تهیه كننده)، كوشكی(كارشناس مجری) و حجت اسلام محمدرضا وطن خواه(رئیس ستاد مردمی اجتماعات مهدوی و كارشناس مذهبی)